.BelContact
 • Algemene voorwaarden

 • I ALGEMENE BEPALINGEN
  Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een
  opdrachtgever en Hendriks Elektroservice overeengekomen werk met betrekking tot een
  installatie.
  Artikel 2 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Klant:
  opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon. Installateur: opdrachtnemer, die handelt in
  de uitoefening van beroep of bedrijf. Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de
  Hendriks elektroservice overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur
  geleverde materialen. Installatie: (centrale)verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie,
  elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de
  bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), alarm
  camerabeveiliging (warm)waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire
  voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of
  afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit. Signaleringsysteem: een installatie, bestaande
  uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid,
  licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen
  en/of bestrijding van inbraak of brand. Meer-en minderwerk: door de opdrachtgever
  gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk
  die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
  Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig
  gebruik van de installatie. Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar
  en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld
  storing, verstopping of lekkage.
  Onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die Hendriks elektroservice verplicht tot
  het geregeld verrichten van onderhoud en/ of service aan een installatie. Stelpost: een als
  zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij
  genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de
  overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een
  zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan
  worden gerealiseerd.
  II AANBOD Artikel 3 Aanbod van de Hendriks elektroservice 1. Het aanbod voor werk dat
  naar verwachting € 650 te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs
  elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het
  aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na
  ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing. 2. Het
  aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren
  materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door
  de opdrachtgever mogelijk te maken. 3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de
  periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur
  van het werk. 4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden
  gehanteerd: aanneemsom of regie. + Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen
  partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. + Bij de
  prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de
  prijsfactoren. Desgewenst geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt,
  een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. 5.
  Het aanbod vermeldt de betalingswijze. 6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen,
  technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn
  opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur.
  Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij
  mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins
  vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14
  dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden
  toegezonden. 7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur
  gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening
  te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft
  gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval
  de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de
  desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in
  eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht
  van de installateur. 8. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik
  wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden. 9.
  Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
  III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 4
  Totstandkoming De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de
  consument/klant. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of
  elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument
  bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de
  consument. Artikel 5 Verplichtingen van de installateur 1. De installateur zal het werk goed,
  deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden
  worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders
  overeengekomen. Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot het
  verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van
  het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen. 2. De
  installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
  voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van
  het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan
  de consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment
  van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn. 3. De
  installateur is verplicht de consument/klant te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en
  voor het werk relevante:
  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; + onjuistheden in de door de consument
  verlangde werkwijzen en constructies; + gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het
  werk wordt verricht; + gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die
  door de consument ter beschikking zijn gesteld; + onjuistheden in de door of namens de
  consument verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de
  uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig
  moet worden geacht. 4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet
  kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 10.000 per gebeurtenis. In
  afwijking van het voorgaande is de installateur niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
  het niet naar behoren functioneren van een signaleringsysteem als gevolg van een
  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade het gevolg
  is van opzet of grove schuld van de installateur of zijn leidinggevende ondergeschikten. 5.
  De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
  schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan
  de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van
  zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde
  hulppersonen.
  Artikel 6 Verplichtingen van de consument/klant 1. De consument stelt de installateur in de
  gelegenheid het werk te verrichten. 2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig
  kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en
  ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft
  hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied. 3. De consument verschaft de hem ter
  beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk
  benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening. 4. De
  consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde
  opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte. 5. De
  consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of
  leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden
  verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin
  vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in
  kennis te stellen. 6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een
  omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit
  voor de installateur voortvloeiende
  schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend. 7. De
  consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: + onjuistheden in de opgedragen
  werkzaamheden; + onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en
  werkwijzen; + gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; +
  gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
  + onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Een en ander
  onverlet de plicht van de installateur om de consument te waarschuwen op grond van artikel
  5 lid 3. 8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de
  overeenkomst wijst de consument de installateur daar schriftelijk op via aangetekende brief
  binnen 14 dagen, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke
  termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele
  tekortkoming in verzuim is.
  Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk 1. Indien de installateur zijn
  verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan
  sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te
  vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de
  overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de
  installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat
  geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten. 2. De consument
  heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op
  schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten
  om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen
  met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.
  Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat 1. De consument kan de uitvoering
  van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. 2. Partijen zullen over en weer
  meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het
  moment van oplevering in onvoltooide staat. 3. Tot op het moment van oplevering in
  onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter
  voorkoming en beperking van de schade. 4. De consument zal de installateur de hem
  toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde
  vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging
  ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. 5. Indien
  een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld,
  vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede
  loon-en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging
  ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou
  hebben genoten.
  Artikel 9
  Meer- en minderwerk
  1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de consument nadat
  de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk
  opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende
  verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom of een maximaal bedrag
  van 650,- euro.
  2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de
  installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de
  prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit
  voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds
  had moeten begrijpen.
  3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden
  gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt
  de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.
  4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt
  voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in
  spoedeisende omstandigheden.
  5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van
  installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp.
  minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht
  op degene die de aanspraak maakt.
  Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden
  voordoen, doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
  2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken,
  behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele
  extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid
  die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door
  de consument worden vergoed. 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk
  handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk
  bepalen.
  Artikel 11 Overmacht Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door
  een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van
  het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk
  gemaakte kosten.
  Artikel 12 Oplevering 1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument
  heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 2. Het werk
  wordt als opgeleverd beschouwd: + hetzij wanneer acht dagen zijn verstreken nadat de
  consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de
  consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; + hetzij wanneer de
  consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door
  ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
  beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet
  gerechtvaardigd is. 3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is
  de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden. 4.
  Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het
  werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
  IV BETALING Artikel 13 Vooruitbetaling/zekerheid 1. De installateur is gerechtigd bij een
  opdracht boven € 100 en voor ten hoogste 50% van het eindbedrag vooruitbetaling te
  verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt. 2. De installateur
  kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument. 3. Na het
  sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond
  heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en
  zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de
  installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit
  gerechtvaardigd is. Artikel 14 Betaling in termijnen 1. Partijen kunnen overeenkomen dat
  betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient
  in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de rekening. 2. Indien
  betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de
  voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument geen bevoegdheid zijn betaling
  van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
  Artikel 15 De eindafrekening 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de
  installateur bij de consument de eindafrekening in. 2. In geval van toepassing van de
  prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van
  de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. 3. In
  geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een
  specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de
  uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag
  de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur de
  consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs. 4.
  Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.
  Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt
  hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de
  installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel
  15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem
  alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te
  betalen. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente en
  administratiekosten in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als
  bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
  Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk
  Wetboek. 3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 7 dagen
  bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem
  verschuldigde bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden
  buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. 4. De
  installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan
  zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 5. Indien de installateur een door hem aan de
  consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de
  consument hem per aangetekende brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14
  dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere
  ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval
  van overeenkomstige toepassing.
  Artikel 17 Opschorting van betaling 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de
  overeenkomst, heeft de consument niet het recht de betaling op te schorten mits er een
  offerte richtprijs is gewerkt. 2. Indien de klant consument toch een bedrag opschort in een
  redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in
  artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.
  V GARANTIE Artikel 18 Garantie door de installateur 1. De installateur garandeert dat
  eventuele gebreken in het werk die binnen twaalf maanden na de oplevering aan de dag
  treden kosteloos worden verholpen. 2. Tevens garandeert de installateur gedurende een
  termijn van een jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en
  temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald. 3. De garantietermijnen zoals
  genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een langere
  garantietermijn overeenkomen. 4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt
  indien: + gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of
  redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld; +
  gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de
  consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten
  komende oorzaken; + het gebrek geen gevolg is van het werk; + gedurende de
  garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht
  is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel
  wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande
  dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen
  voorzieningen niet gerechtvaardigd is; + gedurende de garantieperiode geen periodiek
  onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; + de consument niet aan
  zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling
  op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in
  het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
  5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van
  toepassing ten aanzien van: + gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp+software
  updates+configuratie instellingen waar klant zelf bij kan+nalatigheid of installatie- of
  gebruikersfouten, met name in de volgende gevallen:+de kwaliteit van de radio-omgeving,
  met name het blokkeren van radiosignalen door elektrische apparaten of beperkingen in de
  installatie-omgeving+ vochtigheid, brand, blikseminslag, storm, overstroming en in het
  algemeen iedere overmachtssituatie+ het niet opvolgen van de instructies voor installatie,
  instellingen (inclusief verbindingen), functies, gebruik en onderhoud door Hendriks
  elektroservice+producten of componenten die zijn opengemaakt (niet in de zin van
  uitpakken), gewijzigd, gebroken, doorboord of doorgesneden.
  6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de installateur op grond
  van de wet.
  Artikel 19 Nakomingsgarantie brancheorganisatie 1. Indien een installateur de verplichtingen
  die hem in een bindend advies zijn opgelegd ten opzichte van de consument niet nakomt
  neemt dient u schriftelijk te wijzen aan Hendriks elektroservice.
  VI GESCHILLEN Artikel 20 Geschilbeslechting 1. Geschillen tussen de consument en de
  installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst dient u schriftelijk te
  sturen naar Hendriks Elektroservice.
  2. De consument / klant dient binnen 14 dagen na factuur of zo snel mogelijk de klacht
  schriftelijk voor te leggen aan Hendriks elektroservice. 3. Nadat de klacht aan de installateur
  is voorgelegd, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij Hendriks
  elektroservice aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van het geschil is een vergoeding verschuldigd.
  Artikel 22 Social media review beleid en/of media aandacht. Indien koper/consument negatief uitlaat mbt media/internet aandacht over Hendriks Elektroservice kan hem een dwangsom worden opgelegd. Indien koper in welke vorm ontevreden is en geen gebruikt maakt van geschillenprocedure wordt deze behandeld als strafbare feiten, en het te vergoeden salaris van bestuurders Hendriks Elektroservice.

  Artikel 23 Toepasselijk recht Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
  Artikel 24 Benaming Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten Klanten ook wel kopers of afnemers genoemd.

  Hendriks elektroservice
  Beltmolenstraat 62, 6088 CA Roggel Tel: 0627273365 K.v.K. Nr: 66584213

  Download in .pdf file