• Algemene voorwaarden

  • Print Friendly, PDF & Email
    Algemene voorwaarden I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een opdrachtgever en Hendriks Elektroservice overeengekomen werk met betrekking tot een installatie. Artikel 2 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Klant: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon. Installateur: opdrachtnemer, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de Hendriks elektroservice overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen. Installatie: (centrale)verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), alarm camerabeveiliging (warm)waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit. Signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen / inspectie, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand. Meer-werk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven de overeengekomen aanneemsom. Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie. Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage. Onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die Hendriks elektroservice verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/ of service aan een installatie. Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd. II AANBOD Artikel 3 Aanbod van de Hendriks elektroservice 1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 1000 te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing. 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. 3. Het aanbod wordt binnen 6 maanden gestart anders wordt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen via opdracht of email. 4. Het aanbod geeft inzicht in de aanneemsom. + Bij de aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht een kostenspecificatie is hierbij n.v.t.. + Iedere aanneemsom is maatwerk + Een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs is een aanneemsom gevolgd door een getekende werkbon is aanneemsom 5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze. 6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden. 7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur gerechtigd 10% van offertebedrag die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de installateur. 8. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden. 9. Het aanbod elektronisch bevestigd door klant/consument dient een hyperlink naar algemene voorwaarden te staan in het aanbod. 10 De opdrachtgever is afzonderlijke advies/montage kosten verschuldigd voor aanpassingen en wijzigingen wijzigingen die de adviseur/installateur dient uit te voeren, voor zover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur/installateur. 11 Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur/installateur , is de opdrachtgever wel advieskosten (10% van oorspronkelijke opdracht) verschuldigd voor zover aan deze advies/montagekosten werkzaamheden ten grondslag lagen die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest. 12 Doen zich ten opzichte van de totstandkoming van de opdracht wijzigingen voor als genoemd in artikel 3a en artikel 7 en leiden deze tot een wijziging van de werkzaamheden van de adviseur, dan worden in overleg de advies/montage kosten herzien. 13 Mocht het herzien geen grond bieden dan wordt de opdracht geacht te zijn opgezegd volgens artikel 8a lid 3 Artikel 3a Aanpassingen van de opdracht Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien: 1a zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht; 1b de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. 2 De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen: – relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen; – relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht; – door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is; – extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken. 3 Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in aanbod artikel 3 en worden de advieskosten aangepast. III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 4 Totstandkoming De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument/klant. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Artikel 5 Verplichtingen van de installateur 1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de klant aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen. 2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn. 3. De installateur is verplicht de consument/klant te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; + onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies; + gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; + gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; + onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht. 4. De installateur is aansprakelijk voor alleen directe schade. En tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal 50% van de aanneemsom/opdracht tot maximaal € 2.000 per gebeurtenis. In afwijking van het voorgaande is de installateur niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van een signaleringsysteem als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de directe schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur maximaal 50% van de aanneemsom/opdracht tot maximaal 2000,- euro. 4a Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 4b De opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg de adviseur de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor de adviseur aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van de adviseur voor schade ten gevolge van de tekortkomingen. 4c Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat. 4d Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven, is de adviseur/installateur voor wat het werk van die persoon betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de adviseur die persoon kan houden krachtens de voorwaarden van de tussen de adviseur en de voorgeschreven persoon geldende afspraken, zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd. Indien de voorgeschreven persoon tekortschiet en de adviseur het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de adviseur ontstane extra kosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de voorgeschreven persoon. Daartegenover zal de adviseur, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering op de voorgeschreven persoon cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 4e Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Artikel 6 Verplichtingen van de consument/klant 1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten. 2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied. 3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening. 4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte. 5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen. 6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend. 7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: + onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; + onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; + gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; + gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; + onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Een en ander onverlet de plicht van de installateur om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3. 8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar schriftelijk op via aangetekende brief binnen 14 dagen, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is. Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk 1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten. 2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kostenom het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat 1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat. 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade. 4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom volledig vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) als ook met andere door de beëindiging ontstane kosten. 5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede loon-en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben genoten. Artikel 8a Wijze van opzeggen 1De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling, waarin ten minste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat. 2 Vermeldt de mededeling geen grond, dan wordt de opdracht geacht te zijn opgezegd volgens het bepaalde in lid 3. 3 Partijen hebben ieder het recht de opdracht zonder grond op te zeggen. Artikel 8b Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdrachtgever. Heeft de opdrachtgever de opdracht zonder grond opgezegd, dan is de opzegging zonder grond door opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur/installateur, naar de stand van de opdrachtgever de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 8a in werking treedt, te betalen: 1a het honorarium/aanneemsom; 1b de bijkomende kosten; 1c de toezichtskosten; 1d alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur/installateur ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht. 2 De opdrachtgever, behoudens indien hij een consument is, is bovendien verplicht te betalen 50% van de aanneemsom, die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. De nog nog nodige materialen volgens aanneemsom worden niet geleverd. 3 De opdrachtgever zegt op tijdens start montage/advies werkzaamheden, behoudens indien hij een consument/koper is, is bovendien verplicht te betalen 80% van de aanneemsom, die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling. De nog nog nodige materialen volgens aanneemsom worden niet geleverd. 4 De opdrachtgever zegt op tijdens einde fase montage/advies werkzaamheden, behoudens indien hij een consument is, is bovendien verplicht te betalen 100% van de aanneemsom, die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling. Artikel 8c Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur/installateur Heeft de adviseur/installateur de opdracht zonder grond opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 21 in werking treedt, te betalen: 1a het honorarium/aanneemsom; 1b de bijkomende kosten;1c de toezichtskosten; 1d alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur/installateur reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht. 2 zie verder artikel 16 betalingsverplichting Artikel 9 Meer- en minderwerk 1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de consument nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 20% van de aanneemsom of een maximaal bedrag van 950,- euro. 2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen. 3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk. 4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 900 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden. 5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt. Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument. 2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed. 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen. Artikel 11 Overmacht Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten. Artikel 12 Oplevering 1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: + hetzij wanneer acht dagen zijn verstreken nadat de koper van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de koper heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; + hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. 3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden tot maximaal 1000,- euro. 4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. IV BETALING Artikel 13 Vooruitbetaling/zekerheid 1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 50% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt. 2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument. 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken. 4 Indien koper weigert bij overeengekomen aanneemsom dient koper gebruikt te maken van klachtenprocedure artikel 20 voor afhandeling hiervan. Artikel 14 Betaling in termijnen 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de rekening. 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument geen bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8. Artikel 15 De eindafrekening 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in. 2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. Een kosten specificatie is n.v.t. 3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs. 4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 7 dagen na ontvangst van de rekening. Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente en administratiekosten in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 7 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. 4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 5. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per aangetekende brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. Artikel 17 Opschorting van betaling 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument niet het recht de betaling op te schorten 2. Indien de klant consument toch een bedrag opschort in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het opgeschorte bedrag. V GARANTIE Artikel 18 Garantie door de installateur 1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen twaalf maanden na de oplevering aan de dag treden worden verholpen. 2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van een jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald. 3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn overeenkomen. 4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien: + gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld; + gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; + het gebrek geen gevolg is van het werk; + gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is; + gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; + de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen. 5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van: + gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp+ keuringen inspecties+ software updates+configuratie instellingen waar klant zelf bij kan+nalatigheid of installatie- of gebruikersfouten, met name in de volgende gevallen:+de kwaliteit van de radio-omgeving, met name het blokkeren van radiosignalen door elektrische apparaten of beperkingen in de installatie-omgeving+ vochtigheid, brand, blikseminslag, storm, overstroming en in het algemeen iedere overmachtssituatie+ het niet opvolgen van de instructies voor installatie, instellingen (inclusief verbindingen), functies, gebruik en onderhoud door Hendriks elektroservice+producten of componenten die zijn opengemaakt (niet in de zin van uitpakken), gewijzigd, gebroken, doorboord of doorgesneden. 6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de installateur op grond van de wet. Artikel 19 Nakomingsgarantie brancheorganisatie 1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend advies zijn opgelegd ten opzichte van de consument niet nakomt neemt dient u schriftelijk te wijzen aan Hendriks elektroservice. VI GESCHILLEN Artikel 20 Geschilbeslechting 1. Geschillen tussen de koper en de installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst dient u schriftelijk te sturen naar Hendriks Elektroservice. 2. De consument / klant dient binnen 14 dagen na factuur of zo snel mogelijk de klacht schriftelijk voor te leggen aan Hendriks elektroservice doormiddel van klachten formulier. u kunt formulier aanvragen via email 3. Nadat de klacht aan de installateur via het verzonden klachten formulier is voorgelegd, dient de klacht uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij Hendriks elektroservice aanhangig te worden gemaakt. 4. Indien u geen gebruikt maakt de klachtenprocedure zijn overige klachten ongegrond. Artikel 23 Herroepingsrecht/annuleren Hieronder leest u hoe u uw producten en dienstverlening kunt annuleren. Een huurovereenkomst kan herroepen of geannuleerd worden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst middels het algemene herroepingsformulier, telefonisch 0627273365, lokaal tarief) of via een e-mail. Laat u binnen deze herroepingsperiode de servicedienst uitvoeren, houdt dit in dat u afziet van uw herroepingsrecht. Bij een koopovereenkomst (evt. incl. servicecontract) geldt dat het installeren van de producten is maatwerk. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk mogelijk.. Bij SpoedVervanging geldt geen herroepingsrecht. Een serviceabonnement overeenkomst kan binnen 14 dagen na totstandkoming herroepen of geannuleerd worden middels het algemene herroepingsformulier, telefonisch (0627273365, lokaal tarief) of via een e-mail. Wilt u gebruik maken van het herroepingsrecht en de inspectie/service heeft al plaatsgevonden, dan bent u wel verplicht de kosten voor deze inspectie/service te voldoen. Een 24uurs service overeenkomst kan herroepen of geannuleerd worden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst middels het algemene herroepingsformulier, telefonisch (0627273365, lokaal tarief) of via een e-mailLaat u binnen deze herroepingsperiode de service plaatsvinden, houdt dit in dat u afziet van uw herroepingsrecht. Artikel 23 Social media review beleid en/of media aandacht. Indien koper/consument negatief uitlaat mbt media/internet aandacht over Hendriks Elektroservice kan hem een dwangsom worden opgelegd. Indien koper in welke vorm ontevreden is wordt deze behandeld als strafbare feiten, en het te vergoeden salaris van bestuurders Hendriks Elektroservice. Artikel 24 Toepasselijk recht Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. Artikel 25 Benaming Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten Klanten ook wel kopers of afnemers genoemd. Hendriks Elektroservice K.v.K. Nr: 66584213

bel nu 0627273365