• Print Friendly, PDF & Email

    Het continu en veilig leveren van energie houdt in dat we adequaat inspelen op storingen en onvoorziene onderbrekingen. Voor het opheffen van storingen hanteren we de procedure ‘Herstellen Energie Transport’.

    Ondanks allerlei preventieve maatregelen in de vorm van risicoanalyses, capaciteitsanalyses, inspecties en onderhoudswerkzaamheden, zijn storingen niet uit te sluiten. Enerzijds hebben we te maken met externe invloeden, zoals bijzondere weersomstandigheden (bijvoorbeeld blikseminslag) en menselijke handelingen (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden) die de transporten kunnen verstoren, anderzijds met defecten van componenten. De kans op het optreden en het effect van storingen kan door middel van genoemde preventieve maatregelen worden gereduceerd, maar niet worden uitgesloten.

    Om de effecten van een storing te minimaliseren is een adequate en effectieve storingsorganisatie van belang. De storingsdienst vormt een onmisbare beheersmaatregel om de duur en de omvang van een transportonderbreking te minimaliseren. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op de inrichting van de organisatie die belast is met het oplossen van storingen en onderbrekingen.

bel nu 0627273365
Ga naar de inhoud